Titul jsme obhájili

Letošní školní rok žil náš ekotým přípravami na obhajobu titulu Ekoškola. Znamenalo to pro nás udělat novou analýzu školy ve všech oblastech – prostředí školy, voda, energie, odpady. Tuto analýzu srovnat s analýzou předloňskou a zjistit, jaké pokroky škola udělala. Na základě těchto poznatků jsme sestavili plán činnosti na letošní rok a postupnými kroky jsme došli až k sepsání obhajoby. Akce školy, plány, analýzy a ostatní informace najdete na webových stránkách školy v rubrice ekotýmu.

Termín návštěvy auditorek byl stanoven na 23.5. Paní Machů a paní Hrabinová velmi pečlivě vyslechly nejen paní ředitelku a členy ekotýmu, ale i pana školníka a vedoucí školní jídelny.

A jak audit dopadl? Naše úsilí se vyplatilo a titul jsme na další dva roky získali.

14. června jeli zástupci ekotýmu – Denisa Kozlanská, David Sanitrák a Jan Franek, společně s paní ředitelkou, koordinátorkou EVVO a dvěma zástupci MěÚ – panem Dutkevičem a paní Kainerovou do Prahy na konferenci Ekoškoly v akci, kde se předávaly mezinárodní tituly Ekoškola. Měli možnost prohlédnout si práci ostatních Ekoškol, prezentovaných plakáty, stánky nebo krátkými filmy.Naše škola se prezentovala videem na téma Třídění odpadu.

Zúčastnili se i pracovních dílen na téma doprava a ekohry, které si zkusili přímo v terénu, v dejvickém parku. Slavnostní předávání titulů proběhlo v prostorách Národní technické knihovny za přítomnosti ředitele sdružení Tereza a zástupců dalších organizací spolupracujích na projektu Ekoškola.

Chtěla bych poděkovat všem,a to nejen škole za velkou podporu, ale i MěÚ Hulín, Svazu žen a zvláště pak členům ČSOP, kteří s námi sdílí a zvelebují školní zahradu.

Projekt Ekoškola není zaměřen pouze na třídění odpadů a šetření vodou a elektřinou.. Jedním z nejdůležitějších cílů je naučit žáky žít tak, aby co nejméně škodili životnímu prostředí, aby se naučili dívat kolem sebe, vážit si toho a chránit. A také chovat se nejen pěkně k prostředí kolem nás, ale i k sobě navzájem. A nejen děti, my všichni bychom se měli zamyslet a nebýt neteční ke svému okolí.

Mgr. Dana Hozová, koordinátor EVVO

 

 

19.06.2011 17:36:09
ekotymhulin
D&TH © 2011
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one