školní rok 2011/12

Zapojili jsme se do mezinárodní kampaně "Když více znamená méně."

Cílem kampaně je snížení množství odpadů a působit na změnu chování žáků a studentů na celém světě.

Hlavní cíle:

-Zvýšit povědomí o vlivu odpadu na obec a její okolí

-Zvýšit znalosti a praktické dovednosti žáků a studentů související s předcházením vzniku odpadu a s nakládáním s odpady

-Spoluprácí škol podpořit vzděláváním pro udržitelný rozvoj

-Použít metodiku programu Ekoškol(metodiku 7 kroků) k plánování a realizaci kampaně

-O výsledcích kampaně informovat širokou veřejnost prostřednictvím médii

PODÍVEJTE SE

¨www.eco-schools-wrigley.org

V pátek, 10. června, se zástupci třídních Ekotýmů ZŠ Bratrství Čechů a Slováků sešli v autobuse se skupinou žáků ze ZŠ Hulín. Společně se vydali do Hostětína, kde se zúčastnili výukového programu, který připravily pracovnice ekologického centra Veronika Hostětín v rámci programu Ekoškola.

Tato akce ale nebyla naší první společnou akcí. První setkání zástupců Ekotýmů proběhlo
na začátku března 2011, kdy bystřická škola pozvala v čele s pí Jitkou Vašinovou žáky z Hulína na návštěvu na svou školu. Celkem 14 žáků, zástupců Ekotýmu ze ZŠ Hulín, zůstalo na ZŠ Bratrství celé dopoledne. Seznamovali se opatřeními týkajícími se ekologizace provozu školy a školní zahradou.


Co naše školy spojuje? Obě jsou aktivně zapojeny do mezinárodního projektu Ekoškola, který v ČR koordinuje sdružení Tereza. Naše škola letos na jaře obhájila mezinárodní titul Ekoškola podruhé, ZŠ Bratrství Čechů a Slováků má za sebou obhájení titulu již potřetí. Školy jsou poměrně blízko (vlakem asi 30 minut), budovy jsou postaveny ve stejné době – dělí je od jejich uvedení do provozu necelý jeden rok a obě školy jsou si velmi podobné – jsou postaveny podle podobných projektů.

Výukový program plný her, kvízů a hádanek byl zaměřen na tmelení Ekotýmů. Práce probíhala ve skupinách, které byly tvořeny žáky z obou spřátelených škol. Co žáci nejvíce ocenili?

Radek: Soutěže byly skvělé, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a výborně se pobavili.

Zuzce a Gabči se nejvíc líbilo „Stavění věže“, Klárka zase oceňuje soutěž „Risk“. Staňa s Áďou budou vzpomínat na „Kufr“. Zpestřením programu byla prohlídka zahrady s dalšími aktivitami, což zase ocenily Venda, Sabča a Kája.

Také druhé setkání uteklo rychle jako voda. Do autobusu jsme usedli unavení a plni nových dojmů a s novými přáteli. Tak zase někdy AHOJ!

Dana Hozová, koordinátor EVVO

Letošní školní rok žil náš ekotým přípravami na obhajobu titulu Ekoškola. Znamenalo to pro nás udělat novou analýzu školy ve všech oblastech – prostředí školy, voda, energie, odpady. Tuto analýzu srovnat s analýzou předloňskou a zjistit, jaké pokroky škola udělala. Na základě těchto poznatků jsme sestavili plán činnosti na letošní rok a postupnými kroky jsme došli až k sepsání obhajoby. Akce školy, plány, analýzy a ostatní informace najdete na webových stránkách školy v rubrice ekotýmu.

Termín návštěvy auditorek byl stanoven na 23.5. Paní Machů a paní Hrabinová velmi pečlivě vyslechly nejen paní ředitelku a členy ekotýmu, ale i pana školníka a vedoucí školní jídelny.

A jak audit dopadl? Naše úsilí se vyplatilo a titul jsme na další dva roky získali.

14. června jeli zástupci ekotýmu – Denisa Kozlanská, David Sanitrák a Jan Franek, společně s paní ředitelkou, koordinátorkou EVVO a dvěma zástupci MěÚ – panem Dutkevičem a paní Kainerovou do Prahy na konferenci Ekoškoly v akci, kde se předávaly mezinárodní tituly Ekoškola. Měli možnost prohlédnout si práci ostatních Ekoškol, prezentovaných plakáty, stánky nebo krátkými filmy.Naše škola se prezentovala videem na téma Třídění odpadu.

Zúčastnili se i pracovních dílen na téma doprava a ekohry, které si zkusili přímo v terénu, v dejvickém parku. Slavnostní předávání titulů proběhlo v prostorách Národní technické knihovny za přítomnosti ředitele sdružení Tereza a zástupců dalších organizací spolupracujích na projektu Ekoškola.

Chtěla bych poděkovat všem,a to nejen škole za velkou podporu, ale i MěÚ Hulín, Svazu žen a zvláště pak členům ČSOP, kteří s námi sdílí a zvelebují školní zahradu.

Projekt Ekoškola není zaměřen pouze na třídění odpadů a šetření vodou a elektřinou.. Jedním z nejdůležitějších cílů je naučit žáky žít tak, aby co nejméně škodili životnímu prostředí, aby se naučili dívat kolem sebe, vážit si toho a chránit. A také chovat se nejen pěkně k prostředí kolem nás, ale i k sobě navzájem. A nejen děti, my všichni bychom se měli zamyslet a nebýt neteční ke svému okolí.

Mgr. Dana Hozová, koordinátor EVVO

SPOLUPRÁCE  EKOŠKOL

Dnes, tj. 1. 3. 2011, jsme jeli do Bystřice pod Hostýnem do ZŠ Bratství Čechů a Slováků, která se také pyšní titulem Ekoškola. Cesta vlakem byla zábavná a rychle utekla.

Ve škole nás velmi hezky přivítali. Paní učitelka, co učí chemii a má na starosti projekt Ekoškola, nás zavedla do učebny chemie, kde jsme si odložili bundy. Ve studovně jsme si zábavnou formou připomněli, co všechno je součástí Ekoškoly, a to tak, že podle písmen abecedy jsme na velký papír psali hesla, která k Ekoškole patří. Výsledky jsme porovnali a zjistili, že máme podobné nápady. Moc se nám líbila prezentace školy, kterou nám paní učitelka pustila.

Další částí programu byla prohlídka školy. Byli jsme rozděleni do skupin, dostali jsme průvodce (žáky) a ti nám ukázali celou školu. Nás se chopil Jakub, se kterým jsme si velmi rozuměli.  Zároveň jsme do připravených pracovních listů školu hodnotili, co se nám líbí a nelíbí a jak bychom to vylepšili.

Na závěr jsme si prohlédli školní zahradu a mohli porovnat s tou naší. Celý program byl výborně připraven. Paní učitelce Vašinové a jejím žákům patří velký dík a už se těšíme, až přijedou k nám.

                                                                                                           Ekotým ZŠ Hulín

Dne 23.2. se konečně vítězové ve sběru hliníku dočkali slíbené odmFotky si můžete prohlédnout v galerii.ěny - dortu.Na druhém stupni to byla 7.B a na prvním stupni třída 5.A s nevěřitelnými 103 kilogramy hliníku. Proto si také žáci zasloužili dort velký, na fotkách se můžet přesvědčit, že velký opravdu byl, a že se paní Pálenikové podařil. Tímto bychom jí chtěli poděkovat a vzkázat, že byl výtečný !!!
Všichni ostatní účastníci soutěže dostali sladkou odměnu a poděkování paní ředitelky.
Vyráběli jsme znak Hulína z recyklovatelných materiálů

Vyráběli jsme znak Hulína z recyklovatelných materiálů

Zúčastnili jsme se českého rekordu výroby znaků měst a obcí z recyklovatelných materiálů. Náš znak byl vystaven ve Zlíně a v Brně.

V projektu výtvarné výchovy si žáci II.stupně připomněli svátek planety Země, která jediná ze všech planet umožňuje existenci života – lidí, živočichů a rostlin.

Žáci malovali, kreslili, tvořili koláže atd. Nemalou měrou se na tvorbě projektu podílela studentka 3. roč. UP Olomouc – Lenka Sklenářová. Do projektu byla včleněna hlavně enviromentální a multikulturní výchova.

Mgr.I. Herodesová


Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat za finanční příspěvek na zakoupení výt.materiálu panu Ing.Luďkovi Černockému.

I.H.

Snimek_054.jpg
Snimek_051.jpg
D&TH © 2011
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one